Menu

1. Informacje ogólne

Administrator
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów ustawowych o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych regulacji mających charakter ochrony danych jest:

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Zarząd
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach


Pełnomocnik d/s ochrony danych osobowych
Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem:  datenschutz [at] gdts.one.

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Dlatego też prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat ochrony danych osobowych w ramach naszej strony internetowej.


Definicje pojęć
Polityka prywatności firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH opiera się na pojęciach użytych przez europejskiego prawodawcę, twórcę dyrektyw i rozporządzeń, w momencie wydawania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw objaśnić użyte pojęcia. W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących pojęć:

a) Dane osobowe – dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą – osoba, której dane dotyczą, oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie – przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania – ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie – profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja – pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich już było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator danych osobowych – administrator lub administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

h) Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca – odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach określonego upoważnienia dochodzeniowego zgodnie z prawem unijnym lub prawem kraju członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia – strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda – zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą pozwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Gromadzenie, przekazywanie i wykorzystywanie danych

Gromadzenie danych 
Państwa wizyta na naszej stronie internetowej podlega zaprotokołowaniu. Zasadniczo rejestrowany jest adres IP, używany aktualnie przez Państwa komputer, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny Państwa komputera oraz przeglądane przez Państwa strony. Odniesienie do konkretnej osoby jest z reguły niemożliwe, ani też nie jest zamierzone. Dane te zbierane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i optymalizacji naszej oferty internetowej. Dane nie są analizowane w żaden inny sposób, za wyjątkiem celów statystycznych, co odbywa się w formie anonimowej. Nie są tworzone ani przetwarzane żadne osobiste profile ani tym podobne.


Wykorzystanie i przekazywanie danych 
Dane osobowe przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej (np. nazwisko i adres lub adres mailowy) będą przetwarzane wyłącznie do celów korespondencji z Państwem i wyłącznie w celu, w jakim je nam Państwo przekazali. W przypadku korzystania przez nas z usług usługodawców w celu przeprowadzania i realizacji procesów przetwarzania, stosunki umowne zostaną uregulowane zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

3. Zgoda i jej wycofanie

Dane osobowe, które zostały nam przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są co do zasady przechowywane wyłącznie do chwili osiągnięcia celu, dla którego zostały nam powierzone. W szczególnych przypadkach dane mogą być wykorzystywane przez okres dłuższy niż ustawowy okres przechowywania danych, jeżeli będzie to konieczne do uzasadnienia lub ochrony roszczeń prawnych lub do obrony przed pozwami. W pozostałym zakresie wykorzystywanie adresu mailowego, numeru telefonu i/lub telefonu komórkowego oraz numeru faksu do celów reklamowych albo do badania rynku lub opinii publicznej wymaga odrębnej zgody. Zgodę taką mogą Państwo wyrazić w formie elektronicznej przy wprowadzaniu danych i cofnąć ją w dowolnym momencie w przyszłości. Jeżeli nie wyrażają już Państwo zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeżeli dane te utracą aktualność, to na Państwa życzenie zlecimy usunięcie (o ile będzie to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem) lub zablokowanie Państwa danych albo skorygujemy je w niezbędnym zakresie. Na życzenie otrzymają Państwo nieodpłatnie informacje o wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat.

4. Wewnętrzne środki bezpieczeństwa

Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wykorzystując Państwa dane osobowe, o ile przekażą nam je Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w ramach komunikacji mailowej, wyłącznie w celu spełnienia Państwa życzenia lub prośby. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności, nasze środki ostrożności odpowiadają w odpowiednim zakresie aktualnemu stanowi techniki, a nasze systemy są regularnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, tak abyśmy mogli w perspektywie długofalowej chronić się przed ewentualnymi szkodami, utratą i próbami dostępu do przechowywanych przez nas danych.

5. Wskazówki dotyczące poprawy bezpieczeństwa danych osobowych

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli otrzymywać informacje o instalowaniu plików cookie, aby móc je w razie potrzeby zaakceptować lub odrzucić generalnie lub w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji swojej przeglądarki mogą Państwo znaleźć na stronach odpowiednich produktów (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Firefox, itp.).

6. Wykorzystanie plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe, które instalują się na komputerze użytkownika Internetu. Służą one do kontroli połączenia internetowego podczas Państwa wizyty na naszej stronie. Jednocześnie pliki te dostarczają nam informacji, które pozwalają nam zoptymalizować nasze strony internetowe pod kątem potrzeb odwiedzających je osób. Plików cookie używamy po części jedynie w czasie trwania wizyty na stronie internetowej.

7. Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z danej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z danej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji opcji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez firmę Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer firmy Google w USA i tam skrócony wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli ewentualnie korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie. Ponadto można zablokować możliwość rejestrowania danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) i ich wysyłania do firmy Google oraz ich przetwarzania przez firmę Google, pobierając i instalując dostępną tu wtyczkę do przeglądarki. Można zablokować możliwość rejestrowania danych przez funkcję Google Analytics, klikając na poniższy link. Zainstalowany zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi rejestrację Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony: wyłączenie funkcji Google Analytics. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych znajdą Państwu tutaj lub tam. Zwracamy uwagę na fakt, że na niniejszej stronie internetowej funkcja Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. IP masking).

8. Usługa Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Usługodawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Celem usługi reCAPTCHA jest weryfikacja, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy też przez zautomatyzowany program. W tym celu usługa reCAPTCHA w oparciu o różne właściwości analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową. Analiza ta inicjowana jest automatycznie w chwili, gdy odwiedzający stronę internetową otworzy stronę. W celu przeprowadzenia analizy usługa reCAPTCHA dokonuje oceny różnych informacji (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy przekazywane są do firmy Google. Analizy w ramach usługi reCAPTCHA wykonywane są całkowicie w tle. Osób odwiedzających stronę internetową nie informuje się o przeprowadzanej analizie. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich stron internetowych przed nadużyciami ze strony zautomatyzowanych systemów szpiegowania i SPAMEM. Więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA znajdą Państwo tutaj. Tutaj znajdą Państwo również politykę prywatności firmy Google.

9. Google Web Fonts

Niniejsza strona korzysta z tzw. Web Fonts, które są udostępniane przez firmę Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony, Państwa przeglądarka załaduje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane Web Fonts, aby teksty i czcionki wyświetlały się we właściwy sposób. W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. W ten sposób firma Google otrzymuje informację, że nasza strona została wywołana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Usługa Google Web Fonts wykorzystywana jest w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje usługi Web Fonts, wykorzystana zostanie domyślna czcionka z Państwa komputera. Więcej informacji na temat usługi Google Web Fonts można znaleźć tutaj oraz na stronie polityki prywatności firmy Google.

10. Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze odpowiadała ona aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian dotyczących naszych usług w polityce prywatności, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. W przypadku ponownej wizyty z Państwa strony, zastosowanie miała będzie wówczas nowa polityka prywatności.

11. Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały zweryfikowane z dużą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje te zawsze będą poprawne, kompletne i aktualne. Jeśli zauważą Państwo błąd, to będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie. Wówczas będziemy mogli go szybko skorygować.

12. Organy kontrolne i informacyjne

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z opisanych tutaj środków ochrony danych osobowych lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, chętnie Państwa wysłuchamy. Postaramy się odpowiedzieć na pytania tak szybko, jak to będzie możliwe, oraz uwzględnić Państwa sugestie.

13. Formularz kontaktowy

Ze względu na wymogi prawne strona internetowa firmy Glen Dimplex Deutschland GmbH – Division Heating Ventilation zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, które obejmują również adres ogólny tak zwanej poczty elektronicznej (adres mailowy). W momencie, gdy osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę zostaną automatycznie zapisane. Dane osobowe przekazywane administratorowi danych dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane są w celu ich przetwarzania lub kontaktowania się z tą osobą. Takich danych osobowych nie przekazuje się osobom trzecim.

14. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo do uzyskania informacji
 2. Prawo do sprostowania danych
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przeniesienia danych
 6. Prawo do złożenia sprzeciwu 
 7. Prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w prawie o ochronie danych

15. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Zgoda, o której mowa w art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna do przetwarzania danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.
 2. Wykonanie umowy. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą, jak to ma miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji dostaw towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie takie opiera się na art. 6 I lit. b RODO.
 3. Środki przedumowne. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wprowadzenia w życie środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi.
 4. Zobowiązania prawne. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, to przetwarzanie takie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO.
 5. Istotne interesy osób, których dane dotyczą. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę uległa zranieniu, a jej nazwisko, wiek, dane dotyczące kasy chorych lub inne informacje istotne dla życia miałyby zostać następnie przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie takie opierałoby się na art. 6 I lit. d RODO.
 6. Uzasadnione interesy naszej firmy. Operacje przetwarzania mogłyby w ostateczności opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, o ile interesy, podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, nie będą nadrzędne. Takie operacje przetwarzania możemy przeprowadzać w szczególności z tego względu, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47, zdanie 2 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opierać się będzie na art. 6 I lit. f RODO, to naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

16. Okres, przez który przechowywane są dane osobowe

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie będą już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy, ani też nie będzie potrzeby ich przechowywania w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

17. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Będąc firmą świadomą swej odpowiedzialności rezygnujemy z podejmowania decyzji w trybie automatycznym i profilowania.