Menu

Warunki sprzedaży i realizacji dostaw

w przypadku dostaw maszyn, urządzeń i części zamiennych przeznaczonych do montażu

1. Informacje ogólne

1.1 Wszystkie dostawy i usługi dostawcy (zwane dalej „dostawami”) realizowane będą wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki realizacji dostaw. Ogólne warunki handlowe zamawiającego obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim dostawca w wyraźny sposób wyraził na nie zgodę. O zakresie dostaw decydują wzajemnie uzgodnione, pisemne deklaracje.

1.2 Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa do eksploatacji, zgodnie z prawem własności i prawem autorskim, do wzorów, kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; mogą one zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą dostawcy i podlegają na żądanie niezwłocznemu zwrotowi do rąk dostawcy, jeżeli dostawca nie otrzyma zlecenia. Dostawca zobowiązuje się do udostępniania osobom trzecim informacji i dokumentów oznaczonych przez zamawiającego jako poufne wyłącznie za zgodą zamawiającego.

1.3 Zamawiający posiada niewyłączne prawo do używania standardowego oprogramowania i oprogramowania sprzętowego o uzgodnionych właściwościach użytkowych w niezmienionej formie na uzgodnionych urządzeniach. Bez wyraźnego porozumienia zamawiający może wykonać jedną kopię zapasową standardowego oprogramowania.

1.4 Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile będą one uzasadnione z punktu widzenia zamawiającego.

1.5 Warunkiem realizacji umowy jest brak przeszkód wynikających z niemieckich, amerykańskich lub innych obowiązujących krajowych, unijnych lub międzynarodowych przepisów prawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą, jak też brak embarga lub innych sankcji.

1.6 Umowa pozostaje wiążąca nawet w przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień, chyba, że jej dotrzymanie będzie stanowić niewspółmiernie rażącą uciążliwość dla jednej ze stron.

 

2. Cena i płatność

2.1 W przypadku braku szczegółowego porozumienia ceny uważa się za ceny loco fabryka z wyłączeniem opakowania, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości..

2.2 W przypadku, gdy dostawca odpowiedzialny będzie za instalację lub montaż, zamawiający pokryje oprócz uzgodnionego wynagrodzenia wszelkie niezbędne koszty dodatkowe, takie jak koszty podróży/transportu oraz zryczałtowane koszty delegacji, o ile nie uzgodniono inaczej.

2.3 Płatności dokonywane będą w banku prowadzącym rachunek dostawcy bez obciążania go kosztami transakcji.

2.4 Zamawiający ma prawo do potrącania tylko takich wierzytelności, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 

3. Termin dostawy, opóźnienie w dostawie

3.1 Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest otrzymanie w odpowiednim czasie wszystkich dokumentów, które powinien dostarczyć zamawiający, wypełnienie wszystkich obowiązków spoczywających na zamawiającym, takich jak udzielenie wymaganych zezwoleń i zatwierdzeń, a także dotrzymanie uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. W przeciwnym razie okresy dostaw ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminów dostawy wynikać będzie z
 
 • a) siły wyższej, np. mobilizacji, wojny, aktów terrorystycznych, zamieszek lub podobnych zdarzeń (np. strajk lub lokaut)
 • b) ataków wirusa i innych ataków osób trzecich na system informatyczny dostawcy, jeśli doszło do nich pomimo zachowania należytej staranności w zakresie stosowania zabezpieczeń
 • c) przeszkód wynikających z niemieckich, amerykańskich lub innych obowiązujących krajowych, unijnych lub międzynarodowych przepisów prawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą lub innych okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, lub
 • d) dostarczenia dostawcy materiałów w nieodpowiednim czasie lub w nienależyty sposób, terminy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Jeżeli dostawca dopuści się zwłoki, a zamawiający poniesie w związku z tym szkodę, to przysługuje mu ryczałtowe odszkodowanie za każdy tydzień opóźnienia w wysokości 0,5%, ale nie więcej niż łącznie 5% ceny tej części dostawy, która z powodu opóźnienia nie mogła być wykorzystana zgodnie z umową.

3.2 Warunkiem dotrzymania terminu dostawy jest prawidłowa i terminowa realizacja dostaw ze strony naszych poddostawców. Dostawca poinformuje jak najszybciej o możliwych opóźnieniach.

3.3 Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu przedmiot dostawy opuścił zakład dostawcy lub zostanie zgłoszona gotowość do wysyłki. O ile konieczne jest przeprowadzenie odbioru, decyduje data odbioru – za wyjątkiem odmowy odbioru w uzasadnionych przypadkach – lub posiłkowo powiadomienie o gotowości do odbioru.

3.4 Wyklucza się możliwość zarówno roszczeń odszkodowawczych zamawiającego z tytułu opóźnień w dostawie, jak też roszczeń odszkodowawczych w miejsce wykonania zobowiązania we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, nawet po upływie wyznaczonego dostawcy terminu dostawy, o ile przekraczać one będą wysokość szkody spowodowanej opóźnieniem, o którym mowa w pkt. 3. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia. Zamawiający może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wówczas, gdy opóźnienie w dostawie wynikać będzie z winy dostawcy. Z powyższymi regulacjami nie wiążą się żadne zmiany w kwestii ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.

3.5 Na żądanie dostawcy zamawiający zobowiązuje się do zadeklarowania w stosownym terminie, czy skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

3.6 Jeżeli na życzenie zamawiającego wysyłka i dostawa opóźni się o więcej niż jeden miesiąc po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, dostawca ma prawo naliczyć zamawiającemu opłatę magazynową w wysokości 0,5% ceny przedmiotu dostawy za każdy kolejny, rozpoczęty miesiąc, jednak nie więcej niż łącznie 5%. Strony umowy mają prawo przedstawić dowód na to, że koszty magazynowania były wyższe lub niższe.

 

4. Przeniesienie ryzyka, odbiór

4.1 Ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą, gdy towar opuści miejsce wysyłki w zakładzie lub z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki, w przypadku opóźnienia wysyłki z winy zamawiającego.

4.2 O ile konieczne jest przeprowadzenie odbioru, to jest ono decydujące dla przeniesienia ryzyka. Odbiór musi zostać przeprowadzony niezwłocznie w terminie odbioru, ewentualnie po zgłoszeniu przez dostawcę gotowości do odbioru. Zamawiający nie może odmówić odbioru w przypadku występowania nieistotnej wady.

Jeżeli wysyłka lub odbiór opóźni się lub nie dojdzie do skutku wskutek okoliczności niezależnych od dostawcy, to ryzyko przechodzi na zamawiającego w dniu zgłoszenia gotowości do wysyłki lub gotowości do odbioru. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia na koszt zamawiającego, jeżeli tego zażąda.
 

5. Instalacja i montaż

5.1 Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt udzielić pomocy technicznej podczas instalacji i montażu, a w szczególności:
 • a) udostępnić niezbędny, odpowiedni personel pomocniczy oraz wykonać wszystkie prace ziemne, budowlane, jak też związane z podłożem i rusztowaniami, w tym dokonać zakupu niezbędnych materiałów budowlanych i narzędzi
 • b) udostępnić niezbędne urządzenia i ciężki sprzęt (jak np. urządzenia dźwigowe oraz niezbędne przedmioty i materiały (jak np. smary i paliwa) podczas montażu i prac związanych z przekazaniem do eksploatacji
 • c) zapewnić ogrzewanie, oświetlenie, energię elektryczną, wodę wraz z niezbędnymi przyłączami
 • d) udostępnić niezbędne suche i zamykane na klucz pomieszczenia do przechowywania narzędzi należących do personelu montażowego, części maszyn oraz zapewnić odpowiednie, zabezpieczone przed możliwością kradzieży pomieszczenia socjalne i robocze (wyposażone w ogrzewanie, oświetlenie, umywalki, urządzenia sanitarne) oraz pierwszą pomoc dla personelu montażowego
 • e) zapewnić odzież ochronną i sprzęt zabezpieczający, który będzie niezbędny ze względu na szczególne okoliczności występujące w miejscu montażu.

5.2 Niezbędne informacje dotyczące wszystkich ukrytych przewodów zasilających (jak np. przewodów gazowych, wodnych i energetycznych), jak również dane statyczne muszą zostać dostarczone dostawcy bez osobnego wezwania przed rozpoczęciem prac montażowych.

5.3 Wszystkie materiały wymagane do wykonania prac montażowych muszą być dostępne w miejscu instalacji lub montażu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych lub montażowych. Przeprowadzenie montażu lub instalacji musi być możliwe bez konieczności przerywania prac, a drogi dojazdowe muszą być odpowiednie dla potrzeb transportu i swobodnie dostępne.

5.4 Jeśli wykonanie prac lub przekazanie do eksploatacji opóźni się z powodu okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, zamawiający ma obowiązek pokryć stosowne koszty poniesione przez dostawcę.

5.5 Zamawiający zobowiązany jest do cotygodniowego potwierdzania dostawcy czasu pracy personelu montażowego oraz niezwłocznego poinformowania o zakończeniu prac instalacyjnych, montażowych lub przekazaniu do eksploatacji.

5.6 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru prac montażowych natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia faktu ich zakończenia. Jeżeli odbiór opóźni się z przyczyn nieleżących po stronie dostawcy, to uznaje się go za dokonany po upływie dwóch tygodni od chwili zgłoszenia faktu zakończenia prac montażowych. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy przedmiot dostawy – ewentualnie również po zakończeniu uzgodnionej fazy próbnej – został już przekazany do użytkowania.
 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Prawo własności do przedmiotu dostawy pozostaje przy dostawcy do chwili całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń przysługujących mu wobec zamawiającego z tytułu stosunków handlowych. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności zamawiającemu zabrania się zastawiania lub przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, a odsprzedaż jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem, że zamawiający jako odsprzedający dokona odsprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej i że odsprzedający otrzyma płatność od swojego klienta lub uzgodni z nim, że własność przejdzie na klienta dopiero wówczas, gdy wypełni on swoje zobowiązania płatnicze.

6.2 Dostawca ma prawo ubezpieczyć przedmiot dostawy na koszt zamawiającego od szkód powstałych w wyniku kradzieży, stłuczenia, pożaru, zalania i innych szkód, chyba że zamawiający udowodni, że sam wykupił takie ubezpieczenie.

6.3 Zamawiający niniejszym ceduje na dostawcę celem zabezpieczenia przyszłe roszczenia wynikające z faktu odsprzedaży, przysługujące mu wobec swoich klientów, wraz z wszelkimi dodatkowymi prawami, w tym ewentualnymi należnościami stanowiącymi saldo, bez konieczności składania dodatkowego specjalnego oświadczenia. Jeżeli towary objęte zastrzeżeniem zostaną odsprzedane wraz z innymi przedmiotami, a przy tym nie zostanie uzgodniona indywidualna cena za towary objęte zastrzeżeniem, to zamawiający ceduje na dostawcę tę część łącznej wierzytelności z tytułu należnej zapłaty, która odpowiada zafakturowanej przez dostawcę cenie towarów objętych zastrzeżeniem.

6.4 Zamawiającemu zezwala się na przetwarzanie towaru objętego zastrzeżeniem i na mieszanie lub łączenie go z innymi przedmiotami. Przetwarzanie odbywać się będzie na rzecz dostawcy, a jeżeli w jego wyniku powstaną nowe rzeczy, to zamawiający przechowa je na rzecz dostawcy, zachowując przy tym staranność sumiennego kupca. Nową rzecz uważa się za towar objęty zastrzeżeniem. W przypadku powstania nowej rzeczy poprzez połączenie lub zmieszanie z innymi przedmiotami nienależącymi do dostawcy, dostawca i zamawiający uzgadniają, że dostawcy przysługuje prawo współwłasności w nowej rzeczy w wysokości udziału wynikającego ze stosunku wartości połączonych lub zmieszanych towarów objętych zastrzeżeniem do wartości pozostałych towarów w momencie połączenia lub zmieszania. Również nową rzecz uważać się będzie za towar objęty zastrzeżeniem. Postanowienia, o których mowa w pkt. 3, mają zastosowanie również do towarów objętych zastrzeżeniem powstałych w ten sposób. Cesja obowiązuje jednak tylko do wysokości kwoty odpowiadającej wartości przetworzonych, połączonych lub zmieszanych towarów objętych zastrzeżeniem, zafakturowanej przez dostawcę. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem zostanie połączony z nieruchomościami lub rzeczami ruchomymi, to zamawiający ceduje na dostawcę celem zabezpieczenia, bez konieczności składania specjalnego oświadczenia, również swoją wierzytelność przysługującą mu jako wynagrodzenie z tytułu połączenia wraz z wszystkimi prawami powiązanymi, w wysokości stosunku połączonych towarów objętych zastrzeżeniem do pozostałych połączonych towarów w momencie połączenia.

6.5 Zamawiający aż do odwołania upoważniony jest do ściągania scedowanych wierzytelności wynikających z odsprzedaży.  W przypadku występowania ważnego powodu, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego lub podobnych uzasadnionych przesłanek wskazujących na występowanie nadmiernego zadłużenia lub ryzyka niewypłacalności po stronie zamawiającego, dostawca uprawniony jest do cofnięcia zamawiającemu upoważnienia do ściągania wierzytelności. Dostawca jest również uprawniony, po uprzednim powiadomieniu i z zachowaniem stosownego terminu, do ujawnienia faktu cesji na zabezpieczenie, spieniężenia scedowanych wierzytelności oraz żądania od zamawiającego ujawnienia klientowi faktu cesji na zabezpieczenie.

6.6 Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dostawcę w przypadku dokonania zajęcia, konfiskaty lub innych dyspozycji bądź interwencji ze strony osób trzecich.  Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie udzielić dostawcy informacji wymaganych w celu dochodzenia jego praw wobec klienta i przekazać mu niezbędne dokumenty, pod warunkiem wykazania, że istnieje uzasadniony interes ku temu.

6.7 W przypadku naruszenia obowiązków przez zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, dostawca po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego zamawiającemu na wykonanie świadczenia ma prawo nie tylko odebrać towar, lecz także odstąpić od umowy. Nie ma to wpływu na przepisy ustawowe dotyczące braku potrzeby wyznaczenia terminu. Zamawiający jest zobowiązany do wydania towaru. Odebranie wzgl. dochodzenie zastrzeżenia własności lub zastawienie towaru objętego zastrzeżeniem przez dostawcę nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba, że dostawca wyraźnie to zadeklarował.

6.8 Jeżeli wartość wszystkich zabezpieczeń przysługujących dostawcy przekroczy wartość wszystkich roszczeń, w odniesieniu do których zostały ustanowione zabezpieczenia, o więcej niż 20%, to dostawca na życzenie zamawiającego zwolni odpowiednią część zabezpieczeń. Dostawca ma prawo wyboru różnych zabezpieczeń przy ich zwalnianiu.
 

7. Wady fizyczne rzeczy

7.1 Wszystkie części lub prace, które wykazują wadę fizyczną, zostaną według uznania dostawcy bezpłatnie naprawione, ponownie dostarczone lub wykonane na nowo, pod warunkiem że przyczyna wady fizycznej istniała już w chwili przejścia ryzyka. Dostawcy należy zapewnić możliwość usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad w rozsądnym terminie. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wad na piśmie. W przypadku, gdy usunięcie wady lub wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad nie powiedzie się, zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie, bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w pkt. 6. Wyklucza się roszczenia zamawiającego z tytułu wydatków niezbędnych w celu usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, w szczególności kosztów transportu, opłat drogowych, robocizny i materiałów, jeżeli wydatki te wzrosną, gdyż przedmiot dostawy został później przeniesiony w inne miejsce niż oddział zamawiającego, chyba, że takie przeniesienie odpowiada jego wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to również zakresu roszczenia regresowego zamawiającego wobec dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

7.2 W przypadku zgłoszenia wad, płatności zamawiającego mogą zostać zatrzymane jedynie w takim zakresie, który pozostaje w odpowiednim stosunku do wad fizycznych, które wystąpiły i tylko wówczas, gdy wady zostały zgłoszone i nie ma wątpliwości co do ich zasadności.  W przypadku przedawnienia się roszczeń z tytułu wad, zamawiającemu nie przysługuje prawo do zatrzymania. Dostawca jest uprawniony do żądania od zamawiającego zwrotu poniesionych przez siebie kosztów, jeżeli zgłoszenie wady okaże się niezasadne.

7.3 Roszczenia z tytułu wad nie mają zastosowania, jeśli wystąpią jedynie nieznaczne odchylenia od uzgodnionych właściwości, jedynie nieznaczne pogorszenie przydatności użytkowej, naturalne zużycie lub szkoda powstała po przeniesieniu ryzyka wskutek wadliwego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, zastosowania nieodpowiedniego sprzętu, wadliwie wykonanych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego lub na skutek czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w umowie. Dotyczy to również niepowtarzalnych błędów oprogramowania.  Jeśli zamawiający lub osoba trzecia wprowadzi niewłaściwe zmiany lub dopuści się błędów podczas naprawy, to również w odniesieniu do nich i wynikających z nich konsekwencji nie mają zastosowania roszczenia z tytułu wad.

7.4 Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad, odstąpienie od umowy i zmniejszenie wynagrodzenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od chwili, w której rozpoczął się bieg ustawowego terminu przedawnienia. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli prawo przewiduje dłuższe terminy (§§ 438 ust. 1 pkt. 2, 479 ust. 1, 634a ust. 1 pkt. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), w przypadku umyślnego działania, podstępnego zatajenia wady oraz w przypadku niezachowania gwarancji właściwości. Nie ma to wpływu na regulacje ustawowe dotyczące wstrzymania, zawieszenia i wznowienia biegu terminów.

7.5 Roszczenia regresowe zamawiającego względem dostawcy zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) mają zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą żadnych umów, które wykraczałyby poza zakres ustawowych regulacji dotyczących roszczeń z tytułu wad.

7.6 Wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z tytułu wady fizycznej, o ile nie występuje odpowiedzialność w związku z podstępnym zatajeniem wady, niezachowaniem gwarancji właściwości, narażeniem na utratę życia, uszkodzeniem ciała lub naruszeniem zdrowia, bądź umyślnym lub wynikającym z rażącej niedbałości naruszeniem obowiązków przez dostawcę. Wyklucza się jakiekolwiek dalsze roszczenia zamawiającego z tytułu występowania wady fizycznej. Nie wiąże się to z żadnymi zmianami w kwestii ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.
 

8. Wady prawne / prawa własności intelektualnej / prawa autorskie (prawa ochronne)

8.1 Jeśli użytkowanie przedmiotu dostawy doprowadzi do naruszenia praw ochronnych do własności intelektualnej lub praw autorskich na terenie Niemiec, to dostawca na własny koszt zapewni zamawiającemu co do zasady prawo do dalszego użytkowania lub zmodyfikuje przedmiot dostawy w sposób akceptowalny dla zamawiającego w taki sposób, aby nie występowało już naruszenie praw ochronnych. Jeżeli nie będzie to możliwe na uzasadnionych ekonomicznie warunkach lub w rozsądnym terminie, to zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku występowania wyżej wymienionych przesłanek prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również dostawcy. Ponadto dostawca uwolni zamawiającego od bezspornych lub stwierdzonych prawomocnie roszczeń właścicieli praw ochronnych, których sprawa dotyczy.

8.2 W przypadku ochrony lub naruszenia praw autorskich zobowiązania dostawcy, o których mowa w pkt. 1, uważa się, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10, za enumeratywne. Mają one zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy
 • a) zamawiający niezwłocznie poinformuje dostawcę o dochodzonych naruszeniach praw ochronnych lub autorskich,
 • b) zamawiający w odpowiednim zakresie udzieli dostawcy wsparcia przy obronie przed dochodzonymi roszczeniami lub umożliwi dostawcy przeprowadzenie działań modyfikujących, o których mowa w Sekcji VIII,
 • c) w gestii dostawcy zastrzeżone pozostaną wszelkie środki obronne, w tym również regulacje pozasądowe,
 • d) wada prawna nie będzie wynikać z instrukcji przekazanych przez zamawiającego i
 • e) naruszenie prawa nie było spowodowane tym, że zamawiający samowolnie zmodyfikował przedmiot dostawy lub wykorzystał go w sposób niezgodny z umową.

9. Brak możliwości realizacji

9.1 Jeśli dostawa nie będzie możliwa, zamawiający ma prawo zażądać odszkodowania, chyba, że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak takiej możliwości. Roszczenie odszkodowawcze zamawiającego ograniczone jest jednak do 10% wartości tej części dostawy, która ze względu na brak możliwości realizacji nie może zostać wykorzystana zgodnie z wyznaczonym celem. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności w razie umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia; nie oznacza to jakiejkolwiek zmiany w kwestii ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego. Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

9.2 Jeżeli zdarzenia w rozumieniu art. 3 pkt. 1 a do c w istotny sposób zmieniają znaczenie gospodarcze lub treść dostawy lub mają istotny wpływ na działalność dostawcy, to umowa zostanie odpowiednio dostosowana w dobrej wierze. Jeśli nie będzie to ekonomicznie uzasadnione, dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie zostaną udzielone wymagane pozwolenia na wywóz lub nie będzie można z nich skorzystać. W przypadku, gdy dostawca będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po ustaleniu konsekwencji zdarzenia ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym zamawiającego, nawet jeśli początkowo uzgodniono z zamawiającym, że termin dostawy zostanie wydłużony.
 

10. Inne roszczenia odszkodowawcze

10.1 Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze zamawiającego, bez względu na ich podstawę prawną, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania oraz z czynu niedozwolonego, o ile w warunkach dostawy nie zostało to uregulowane w inny sposób.

10.2 Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności z tytułu:
 • a) umyślnego działania
 • b) rażącego zaniedbania ze strony właściciela, organów lub pracowników pełniących funkcje kierownicze
 • c) zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia
 • d) podstępnego działania 
 • e) nieprzestrzegania udzielonej gwarancji
 • f) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do typowej dla danej umowy, dającej się przewidzieć szkody, chyba że zachodzi inny z wyżej wymienionych przypadków. Nie oznacza to jakiejkolwiek zmiany w kwestii ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.
 

11. Utylizacja

Zamawiający, o ile pozwala na to prawo, bierze na siebie obowiązek utylizacji dostarczonych towarów na własny koszt po zakończeniu ich użytkowania zgodnie z przepisami ustawowymi.
 

12. Właściwość prawa i sądów

12.1 Wszelkie stosunki prawne pomiędzy dostawcą a zamawiającym podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec właściwemu dla stosunków prawnych pomiędzy podmiotami krajowymi.

12.2 Właściwość sprawuje sąd właściwy dla siedziby dostawcy. Dostawca ma jednak prawo wytoczyć powództwo w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.